เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


1.วัตถุประสงค์ของประกาศ

 บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จำกัด หรือ “บริษัท” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดประกาศฉบับนี้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.ขอบเขตของประกาศ

 ประกาศฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทภายใต้กฎข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น หากท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงหรือการใช้บริการอื่นหรือสถานะอื่นใด บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยประกาศฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านและข้อตกลงหรือการใช้บริการนั้น

 ในกรณีที่ผู้ใช้งาน มีสถานะเป็น พนักงานหรือลูกจ้างหรือบุคลากรของบริษัท การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากอยู่ภายใต้ประกาศนี้แล้วยังอยู่ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของบริษัทด้วย หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีสถานะเป็น สมาชิกของบริษัท การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกจากอยู่ภายใต้ประกาศนี้แล้วยังอยู่ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกของบริษัทด้วย

 ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุตามประกาศฉบับนี้

3.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเองโดยตรง ในฐานะผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และ/หรือแจ้งข้อมูลหรือความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อเข้าร่วมกิจกรมในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์ม ผ่านช่องทางช่องทางออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางการลงทะเบียนต่างๆ ของบริษัท

 บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของท่านในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ หรือ จากหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านกรณีที่ท่านเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของหน่วยงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

 บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หนังสือ เอกสาร ทะเบียนรายชื่อ ฐานข้อมูล โดยบริษัทจะแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่ท่านทราบโดยไม่ชักช้า ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวม และจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 บริษัททำการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน การยืนยันตัวบุคคล การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัทเพื่อการบริหารจัดงาน หรือกิจกรรมหรือโครงการ การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลผู้ใช้งาน และการดำเนินการในขั้นตอนการตัดสินหรือพิจารณาหรือให้รางวัล การออกเอกสารหรือใบรับรองการร่วมกิจกรรม รวมถึงการดำเนินการภายหลังกิจกรรม เช่น การเปิดเผยข้อมูล การส่งข้อมูล งาน กิจกรรม ข่าวสาร หรือโครงการต่างๆ ของบริษัท การแจ้งผลหรือส่งเอกสาร เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีผู้ใช้งานเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหรือองค์กร ให้เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท โดยบริษัทได้ข้อมูลของท่านตามข้อ 3 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนการลงทะเบียน หรือร่วมงานกิจกรรม และการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องหลังการทำหรือร่วมงานกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินรางวัลหรือค่าตอบแทน และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย และเพื่อการรายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้บริษัทกระทำการดังกล่าว รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีต่อไปนี้

  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ รวมทั้งเพื่อการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศของบริษัท
  • การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในและนอกอาคาร สถานที่ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศของบริษัท และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของบริษัท
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่กำกับการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด

 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านผู้ใช้งาน ได้รับข่าวสาร สำหรับการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า บริการ งานกิจกรรม งานคอนเสิร์ต สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ ต่างๆของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการร่วมงาน หรือโครงการ รวมถึงการประเมินผลการจัดงาน หรือกิจกรรมและการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน หรือกิจกรรมของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการหรือการบริหารหรือการจัดกิจกรรมต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท (customer needs) และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เช่น การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับซึ่งมีผลทางสัญญาระหว่างกันแล้ว หากบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ของท่านตามวัตถุประสงค์ใด บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์นั้นก่อน ตามแบบขอความยินยอมแนบท้ายประกาศนี้

5.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล และระยะเวลาที่เก็บรักษา

 บริษัทจะประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหมายประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย และหรือวิดีทัศน์ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 4 ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทเก็บไว้ในลักษณะเอกสาร และ เก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทั้งอาจเก็บรักษาไว้ในระบบคลาวด์ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้งาน ไว้ตลอดเวลาที่ท่านยังคงมีสถานะเป็นผู้ใช้งาน หรือการติดต่องานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังจากการสิ้นสุดการจัดงาน หรือกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือเพื่อเหตุผลอื่นที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการดำเนินคดีหรือการโต้แย้งหรือข้อพิพาทตามกฎหมายภายใต้ระยะเวลาหรืออายุความตามกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 1 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว

6.การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงานต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการในการจัดงาน หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบริษัทอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีภาพถ่ายและหรือวิดีทัศน์ และหรือชื่อ - นามสกุล ของผู้ใช้งานต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน หรือกิจกรรมหรือโครงการของบริษัท โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง การเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้กับผู้ให้ทุนให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ และให้กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ฯลฯ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

 บริษัทอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับบริษัท เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมหรือกิจกรรมอื่นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด เช่น ท่านได้ใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด

 โดยในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

8.การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด

9.ช่องทางการติดต่อ

 สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอนเตอเทนเมนท์29 จำกัด

 ตั้งอยู่เลขที่ 200 อาคาจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 อีเมล: platform@e29.co.th

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านข้อความดังกล่าวข้างต้น และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว โดยมิได้ ถูกบังคับหรือขู่เข็ญแต่ประการ ใด และตกลงยินยอม และยอมรับ การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้างานและกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น